Tag Archives for " krivično delo krađa "

Teška krađa na drzak način

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

 

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška krađa na drzak način

Kada je optuženi prošao pored oštećenog koji je u levoj ruci držao kesu a u desnoj ruci kao da nešto broji, istrgao mu iz ruke i počeo da trči, a za njim i oštećeni, što se sve vidi na snimku koji traje nepunih 10 sekundi, s obzirom da okrivljeni nije mogao da vidi koliko je bilo novca u rukama oštećenog ne može se smatrati da je okrivljeni išao za tim da sebi pribavi malu imovinsku korist.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Bez obzira što je odbrana optuženog data u vidu priznanja izvršenja krivičnog dela teška krađa u pogledu vremena, mesta i načina oduzimanja predmetnih kablova oštećenog „Telekom Srbija“ u skladu sa ostalim dokazima iz spisa predmeta, pisanim dokazima i iskazom predstavnika oštećenog, presuda ne sadrži razloge o tome na koji je način prvostepeni sud utvrdio vrednost oduzetih kablova.

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni učinio krivično delo krađa sud je bio dužan da proveri odbranu okrivljenog da je njegova majka oduzeti telefon vratila oštećenom pre nego što je saznao da je otkriven i da na taj način utvrdi da li ima mesta primeni instituta oslobođenja od kazne.

Odbijanje optužnog predloga

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Odbijanje optužnog predloga

Kada u optužnom predlogu nije navedeno da je optuženi kritičnom prilikom postupao u nameri da oduzimanjem tuđih pokretnih stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, što predstavlja neophodan element krivičnog dela teška krađa u pokušaju koje je okrivljenom stavljeno na teret, činjenični opis radnje izvršenja krivičnog dela ne sadrži zakonsko obeležje krivičnog dela, pravilna je odluka prvostepenog suda koji je odbio optužni predlog.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Imovinskopravni zahtev

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtev

Kada je izrekom presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela teška krađa (tzv. krađa struje) utvrđeno da je ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 227.000,00 dinara nejasno je zašto je oštećeno PD „Elektrodistribucija“ za ostvarenje imovinskopravnog zahteva upućeno na parnicu.