Tag Archives for " nasilje u porodici "

Presuđena stvar u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Presuđena stvar u krivičnom postupku

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog prekršaja iz člana 36. stav 1. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a za iste radnje je oglašen krivim presudom krivičnog suda zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju službenih dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, tada je prvostepeni sud bio dužan da utvrdi da li se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari shodno članu 4. stav 1. ZKP.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Mere zaštite od nasilja u porodici izriču se u skladu sa izvršenom vrstom nasilja i ciljem zaštite kao sankcija za učinjenu povredu, ali i iz preventivnih razloga radi sprečavanja budućeg uznemiravanja i nasilja i obezbeđenja spokojstva i bezbednosti ne samo člana porodice prema kojem je nasilje izvršeno, već i ostalih članova porodice.

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici određena je trajnim glagolom, pa se smatra da je delo učinjeno ako je radnja izvršena jednom ili više puta.

Nasilje u porodici

PORODIČNO PRAVO

Nasilje u porodici

Da bi se radilo o nasilju u porodici, mora postojati jasna granica između žrtve i nasilnika, pri čemu je član porodice – žrtva nasilja, podređen i nemoćan u odnosu na člana porodice koji se smatra nasilnikom, koji voljno-drskim, bezobzirnim i zlonamernim ponašanjem ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice (žrtve).

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.

Način održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi

PORODIČNO PRAVO

Način održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi

Način održavanja ličnih odnosa između roditelja sa kojim dete ne živi i deteta, mora da se prilagodi konkretnim uslovima tako da roditelj kod koga dete ne živi može da prati razvoj deteta i u odgovarajućoj meri doprinosi tom razvoju, a da pritom način održavanja tih odnosa bude u skladu sa najboljim interesom deteta.

1 2 3 11