Tag Archives for " nasilje u porodici "

Izricanje mera zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Izricanje mera zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Nasilje u porodici i izricanje sudske opomene

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici i izricanje sudske opomene

Prvostepeni sud nema zakonskih ovlašćenja da okrivljenom zbog učinjenog krivičnog dela nasilje u porodici izrekne sudsku opomenu.

Krivično delo polno uznemiravanje iz člana 182a KZ u svetlu odluke Ustavnog suda Srbije Uz br. 36/18 od 24. maja 2018.

UDK: 343.541(497.11)

KRIVIČNO DELO POLNO UZNEMIRAVANJE IZ ČLANA 182A KZ U SVETLU ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE UZ BR. 36/18 OD 24. MAJA 2018.
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku.

Rezime: Krivično delo polno uznemiravanje uvedeno je u Krivični zakonik radi usklađivanja sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima. Krivičnim delom polno uznemiravanje iz člana 182a KZ se u stvari štiti polna sloboda, polno dostojanstvo svakog lica bez obzira na pol ili starost.

Ključne reči: Krivični zakonik, polno uznemiravanje, nasilje u porodici, nasilje nad ženama,nedozvoljene polne radnje, povreda dostojanstva, ponižavanje, strah.

Procesuiranje jednog događaja u dva postupka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Procesuiranje jednog događaja u dva postupka

Događaj koji je započeo kao remećenje javnog reda i mira, a koji je završen kao povreda telesnog integriteta se može vremenski sagledati kao dve zasebne celine i može da bude procesuiran u dva različita postupka.

Zaštita od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Zaštita od nasilja u porodici

Okolnost da tuženi nije osuđen za krivično delo nasilje u porodici nema značaja, jer izostanak krivičnog postupka i pravnosnažne osuđujuće presude za označeno krivično delo, ne isključuje postojanje porodičnog nasilja i pravo na građanskopravnu zaštitu žrtve nasilja, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona.

Odnos produženog krivičnog dela nasilje u porodici i krivičnog dela nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odnos produženog krivičnog dela nasilje u porodici i krivičnog dela nasilje u porodici

Kada je okrivljeni ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana porodice – maloletno dete, u toku januara i marta 2017. tada se radi o izvršenju krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi st. 1. i 2. KZ, a ne o istom krivičnom delu u produženom trajanju.

1 2 3 9