Tag Archives for " pretnja "

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti je bitno da se radi o ozbiljnoj pretnji koja kod pasivnog subjekta izaziva nespokojstvo, uznemirenje ili strah za život i telesni integritet, a delo je svršeno kada je pretnjom stvoren osećaj ugroženosti kod lica kome se preti.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je “nagovorilo” da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ u sudskoj praksi

UKD: 340.143:343.712.1(497.11)

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZ ČLANA 206. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ kao imovinsko krivično delo, u sudskoj proceduri je zastupljeno u znatnoj meri, gotovo odmah iza krivičnog dela krađe iz člana 203. kao i krivičnog dela teške krađe iz člana 204. KZ i krivičnog dela prevare iz člana 208. KZ. Pomenuto krivično delo predstavlja u svojoj suštini oduzimanje tuđe stvari upotrebom sile ili pretnje, a u nameri da se pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. Nužno je ukazati na osnovne elemente navedenog krivičnog dela, a to znači teorijsko razmatranje u najmanjoj meri, a prvenstveni značaj ovog rada je u prikazu brojnih karakterističnih sudskih odluka, kao verna slika mnogobrojnih isprepletenih životnih situacija.

Ključne reči: krivično delo, sila, pretnja, imovinska korist, odnos sa brojnim drugim krivičnim delima.