Tag Archives for " krivično delo "

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom okrivljeni oglašen krivim za učinjeno krivično delo, pri čemu prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

To što DNK tragovi jednog od okrivljenih nisu pronađeni na kesi sa opojnom drogom ne znači da nije postojao prethodni dogovor između okrivljenih da zajedno učestvuju u izvršenju krivičnog dela jer je taj okrivljeni upravljao vozilom u koje je drugi okrivljeni uneo kesu sa opojnom drogom i sakrio je ispod papučice gasa, a potom sedeo na mestu suvozača znajući za postojanje opojne droge i u nameri da istu radi prodaje prenese.

Krivično delo nadripisarstvo iz člana 342. KZ

UDK: 343.36(497.11)

KRIVIČNO DELO NADRIPISARSTVO IZ ČLANA 342. KZ
Zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U pitanju je značajno krivično delo koje se nalazi u grupi krivičnih dela protiv pravosuđa, s obzirom da se njegovom inkriminacijom štiti pravosuđe Srbije i u najširem smislu pravni sistem države. Suština ovog krivičnog dela je u neovlašćenom bavljenju pružanjem pravne pomoći uz naknadu. U radu je dat istorijat ovog krivičnog dela, sada predviđen u članu 342. KZ, a takođe su date i određene dileme, prikazane su karakteristične sudske odluke koje oslikavaju suštinu navedenog krivičnog dela. Takođe je dat i predlog za izmenu elemenata – bića krivičnog dela nadripisarstvo iz člana 342. KZ.

Ključne reči: krivično pravo, krivično delo, zaštita pravosuđa, sudski postupak, uslovi postojanja navedenog krivičnog dela.

Krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ u sudskoj praksi

UDK: 343.522/.523

KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE IZ ČLANA 355. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ jeste osnovno i opšte krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja. Ostala krivična dela iz pomenute grupe krivičnih dela se ili odnose na posebne isprave ili pak na posebne radnje izvršenja, a u vezi sa ispravama. U radu je učinjen napor prvenstveno da se prikažu mnogobrojne i raznovrsne životne situacije, u vezi sa prometom isprava.

Ključne reči: krivično delo, isprave, pravni saobraćaj.

Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ u sudskoj praksi

UKD: 340.143:343.712.1(497.11)

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZ ČLANA 206. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ kao imovinsko krivično delo, u sudskoj proceduri je zastupljeno u znatnoj meri, gotovo odmah iza krivičnog dela krađe iz člana 203. kao i krivičnog dela teške krađe iz člana 204. KZ i krivičnog dela prevare iz člana 208. KZ. Pomenuto krivično delo predstavlja u svojoj suštini oduzimanje tuđe stvari upotrebom sile ili pretnje, a u nameri da se pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. Nužno je ukazati na osnovne elemente navedenog krivičnog dela, a to znači teorijsko razmatranje u najmanjoj meri, a prvenstveni značaj ovog rada je u prikazu brojnih karakterističnih sudskih odluka, kao verna slika mnogobrojnih isprepletenih životnih situacija.

Ključne reči: krivično delo, sila, pretnja, imovinska korist, odnos sa brojnim drugim krivičnim delima.

Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ u sudskoj praksi

UDK: 343.522(497.11)

KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE IZ ČLANA 357. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ jeste specifično, posebno krivično delo, koje se odnosi na posebnu vrstu isprava. U radu je data analiza svih radnji izvršenja krivičnog dela, naravno uz minimum teorijske analize. Suština rada je u prikazu mnogobrojnih životnih situacija koje se odnose na pravni promet službenih isprava.

Ključne reči: krivično delo, isprava, službena isprava, krivični postupak.

Sporazum o priznanju u krivičnom i prekršajnom postupku

UDK: 343.144

SPORAZUM O PRIZNANJU U KRIVIČNOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU
Prof. dr Momčilo Grubač, Pravni fakultet Univerziteta Union.

Rezime: Sporazumi koje u savremenom krivičnom postupku zaključuju organi gonjenja (krivičnog ili prekršajnog) sa osumnjičenim imaju cilj da ubrzaju suđenja, olakšaju krivični postupak i rasterete sudove koji su postali zabrinjavajuće zatrpani ogromnom količinom predmeta koje sve teže rešavaju do isteka rokova zastarelosti. Jedna od ustanova te “konsenzualne pravde“ je sporazum o priznanju krivičnog dela, odnosno prekršaja koji organi gonjenja i prezumptivni učinilac krivičnog dela, odnosno prekršaja zaključuju da bi jedni (organi gonjenja) uštedeli vreme i napore u mukotrpnom poslu dokazivanja činjenica relevantnih za donošenje odluke o postojanju delikta i odgovornosti, a drugi (osumnjičeni) da bi postigli
povoljniji ishod krivičnog postupka, odnosno blažu presudu. Ustanova je preuzeta iz američkog krivičnog postupka i u naš ZKP uneta 2009. god. i bez značajnijih izmena preuzeta u Zakonik iz 2011. godine. Naknadno, Zakonom o izmenama i dopunama ZKP iz maja 2014. (“Sl. glasnik RS“, 55/2014) neka od pitanja vrlo važnih za njenu primenu uređena su na bitno drugačiji način. U radu su kritički razmotrene te izmene, ali i druga praktična i pravnoteorijska pitanja.

Ključne reči: sporazum, priznanje, krivično delo, prekršaj, krivični postupak, prekršajni postupak, javni tužilac, okrivljeni.

Krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz člana 213. KZ u sudskoj praksi

UDK: 340.142:[343.711:629.34(497.11)

KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA IZ ČLANA 213. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U radu je prikazano krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz člana 213. KZ, hronologija nastanka i razvoja navedenog krivičnog dela, počev od 1959. godine do današnjeg dana. U pitanju je krivično delo koje je često u sudskoj praksi, a u nadležnosti osnovnog suda.
Navedeni su karakteristični slučajevi iz sudske prakse koji verno odslikavaju date životne događaje.

Ključne reči: krivično delo, umišljaj, sticaj krivičnih dela, neovlašćeno korišćenje i oduzimanje vozila.

Krivično delo malog značaja u sudskoj praksi

UDK: 340.142:343.225(497.11)

KRIVIČNO DELO MALOG ZNAČAJA U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 121/12) je na jasan način regulisan pojam krivičnog dela. Sa druge strane, regulisane su situacije iz kojih proizlazi da se, pod određenim uslovima, učinjeno krivično delo ne smatra krivičnim delom. To je osnov isključenja krivičnog dela, a pod koji spada i institut dela malog značaja, regulisan u članu 18. KZ.

Ključne reči: krivično delo, delo malog značaja, uslovi za primenu, slučajevi sudske prakse.