Tag Archives for " duševni bolovi "

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Kada je tužilac kao posledicu saobraćajne nezgode, trpeo strah jakog intenziteta i u trajanju od dva minuta, ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah bez obzira što nije zadobio nikakve telesne povrede.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog estetske naruženosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog estetske naruženosti

Ne može se prihvatiti pravni stav da tužiocu zbog estetske naruženosti lakog stepena pripada naknada nematerijalne štete bez obzira što nije trpeo duševne bolove.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica

Kada je kod supruga i oca tužilaca zbog povrede došlo do naročito teškog invaliditeta, nije nužno da kod tog lica nastupi istovremeno narušenje celokupnog telesnog životnog integriteta, da bi tužioci ostvarili naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove.

Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela

UDK: 340.66:616-001
347.296(497.11)

VEŠTAČENJE DUŠEVNIH BOLOVA ZBOG NARUŽENOSTI TELA
Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak.

Rezime: Pojam naruženosti podrazumeva promene na vidljivim delovima tela ili druge promene koje su nastale kao posledica pretrpljenih povreda, a koje kod oštećenog i okoline izazivaju osećaj neprijatnosti i nelagodnosti. Uz to, osećaj naruženosti kod oštećenog izaziva osećaj manje vrednosti zbog nelagodnosti u odnosu na osobe koje taj nedostatak nemaju, pri čemu subjektivni osećaj treba ceniti u razumnoj meri. Pravno određenje ovog vida nematerijalne štete ukazuje da samo naruženje izgleda ili sklada tela, odnosno funkcije tela ne daje osnov za dosuđivanje pravične novčane naknade, već su to duševni bolovi koje oštećeni trpi zbog izmenjenog izgleda, primetnosti, opsega i dr.
Naruženost bi se mogla definisati kao narušenost dotadašnjeg spoljnjeg izgleda ili telesnog sklada ili dela tela oštećenog ili kao narušenost neke vidljive telesne funkcije. Veštačenje ovog vida nematerijalne štete treba da se vrši na dva nivoa. Prvi nivo se odnosi na konstataciju da naruženost postoji, određivanje njene lokacije i davanje opisa promena na telu. Drugi nivo uključuje procenu psihičkih posledica postojeće naruženosti, pri čemu se vodi računa o nizu individualnih karakteristika, kao što su: starost, pol, bračni status, moguća reakcija okoline na telesnu promenu, uz posebno posvećivanje pažnje ličnosti oštećenog, u sklopu doživljaja naruženosti.

Ključne reči: naruženost tela, duševni bolovi, veštaci.

Pravo bračnog druga na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo bračnog druga na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica, sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Veštačenje naročito teškog invaliditeta i duševni bol bliske osobe

UDK: 340.66

VEŠTAČENJE NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA I DUŠEVNI BOL BLISKE OSOBE
Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd.

Rezime: Dva su osnovna preduslova za osnovanost naknade ovog vida štete: naročito težak invaliditet i naročito teška unakaženost tela. Veštačenje naročito teškog invaliditeta otežava činjenica da, ni pravni ni medicinski, ovaj pojam nije bliže definisan niti bliže određen po sadržaju. To često zahteva dodatno usaglašavanje veštaka, a neretko i arbitražu. Prema iskustvu sudskomedicinske prakse, ovaj vid nematerijalne štete karakteriše višestruko teško oštećenje lokomotornih organa, udruženo sa teškim oštećenjem visceralnih ili psihočulnih organa. Kod oštećenog lica, naročito teški invaliditet dovodi do ometanja ili potpunog prekida radnog angažovanja ili školovanja, otežava socijalne i porodične odnose, bavljenje rekreativnim, kulturnim i drugim aktivnostima. Bitna pretpostavka pri određivanju naročito teškog invaliditeta jeste da ova, zbog izobličenja tela, deluje na socijalno (porodično, pre svega) okruženje izazivajući gađenje, zgražavanje, nelagodnost i tako izaziva duševne patnje bračnog druga, roditelja, dece ili najbližih srodnika koji žive u istom domaćinstvu.

Ključne reči: invaliditet, duševni bolovi, unakaženost tela, veštačenje, parnica.

Naknada štete nastale usled naknadnog pogoršanja zdravstvenog stanja oštećenog

USTAVNO PRAVO

Naknada štete nastale usled naknadnog pogoršanja zdravstvenog stanja oštećenog

U slučaju kada nakon pravnosnažnosti presude kojom je dosuđena naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja oštećenog bez njegove krivice, pa zbog progresivnog toka i razvoja oboljenja koji predstavljaju posledicu prouzrokovane štete, dođe i do povećanja stepena umanjenja životne aktivnosti kod oštećenog, on ima pravo na naknadu te nove štete za duševne bolove koje po tom osnovu trpi.

Naknada za umanjenje životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada za umanjenje životne aktivnosti

Umanjenje životne aktivnosti, kao poseban osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvesno ostvario, a pod ograničenjem se podrazumeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.