Tag Archives for " produženo krivično dela "

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici po svojoj prirodi je trajno krivično delo, zbog čega preduzimanje više radnji u jednom dužem vremenskom periodu ne predstavlja krivično delo u produženom trajanju, već jedno krivično delo.

Vreme apsolutne zastarelosti kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Vreme apsolutne zastarelosti kod produženog krivičnog dela

Kod produženog krivičnog dela vreme apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja računa se zasebno za svaku krivičnopravnu radnju koja je ušla u sastav produženog krivičnog dela, a ne prema vremenski poslednjoj izvršenoj krivičnopravnoj radnji.