Tag Archives for " falsifikovanje isprave "

Falsifikovanje isprave

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Bitan elemenat krivičnog dela falsifikovanje isprave je sačinjavanje, odnosno upotreba bilo lažne isprave ili prave isprave koja je preinačena.

Falsifikovanje isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Radnja izvršenja krivičnog dela falsifikovanje isprave alternativno je propisana i ogleda se u pravljenju lažne ili preinačavanju prave isprave u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili u upotrebi lažne ili neistinite isprave kao prave ili nabavljanja iste radi upotrebe.

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

Kod činjenice da je vlasnik vozila prijavio nestanak registarskih tablica sa vozila osam dana pre izvršenja krivičnog dela koje se optuženom stavlja na teret, neosnovani su navodi optuženog da je znao da vozilo kojim upravlja nije registrovano jer je vozilo dobio na ime kockarskog duga ali ne i da je registarske tablice sa drugog vozila stavio na svoje vozilo.

Falsifikovanje isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

U radnjama okrivljenog se stiču elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave kada je okrivljenom poznato da punomoćje koje mu je dao svedok nikada nije overeno u opštini po proceduri predviđenoj za dobijanje takvog dokumenta, i da je punomoćje snabdeveno lažnim štambiljem, pa je isto upotrebio prilikom carinjenja vozila u carinskoj ispostavi i prilikom preregistracije putničkog vozila u policijskoj stanici.

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

Kada je optuženi popunio uverenje koje je već bilo potpisano nejasni su razlozi prvostepenog suda o tome da su u takvim radnjama optuženog sadržani svi bitni elementi krivičnog dela falsifikovanja isprave a ne krivičnog dela posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Falsifikovanje isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

”Naručivanje” lažne isprave ne predstavlja stvaranje uslova za izvršenje dela, odnosno nekažnjivu pripremnu radnju, već preduzimanje delatnosti koja neposredno vodi nabavljanju lažne isprave i neposredno izražava volju za nabavljanje lažne isprave i koja, kao sastavni deo radnje nabavljanja javne lažne isprave, alternativno propisane kao radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 355. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, čini elemenat bića navedenog krivičnog dela.