Tag Archives for " sila "

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.

Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ u sudskoj praksi

UKD: 340.143:343.712.1(497.11)

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZ ČLANA 206. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ kao imovinsko krivično delo, u sudskoj proceduri je zastupljeno u znatnoj meri, gotovo odmah iza krivičnog dela krađe iz člana 203. kao i krivičnog dela teške krađe iz člana 204. KZ i krivičnog dela prevare iz člana 208. KZ. Pomenuto krivično delo predstavlja u svojoj suštini oduzimanje tuđe stvari upotrebom sile ili pretnje, a u nameri da se pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. Nužno je ukazati na osnovne elemente navedenog krivičnog dela, a to znači teorijsko razmatranje u najmanjoj meri, a prvenstveni značaj ovog rada je u prikazu brojnih karakterističnih sudskih odluka, kao verna slika mnogobrojnih isprepletenih životnih situacija.

Ključne reči: krivično delo, sila, pretnja, imovinska korist, odnos sa brojnim drugim krivičnim delima.