Tag Archives for " krivično delo teška krađa u pomaganju i krivično delo prikrivanja "

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Odnos krivičnog dela teška krađa u pomaganju iz člana 204. stav 1. tačka 1. u vezi člana 35. KZ i krivičnog dela prikrivanja iz člana 221. stav 1. KZ

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odnos krivičnog dela teška krađa u pomaganju iz člana 204. stav 1. tačka 1. u vezi člana 35. KZ
i krivičnog dela prikrivanja iz člana 221. stav 1. KZ

Optužba nije prekoračena i nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP kada je optužnim aktom okrivljenom stavljeno na teret krivično delo teška krađa u pomaganju a presudom je oglašen krivim zbog krivičnog dela prikrivanja.