Tag Archives for " krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja "

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

Za postojanje krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja neophodno je da okrivljeni dovođenjem u zalbudu navede nadležni organ da u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi overi štogod neistinito što može da služi kao dokaz u pravnom saobraćaju.