Tag Archives for " produženo krivično delo "

Nedozvoljene polne radnje zloupotrebom položaja i svest o uzrastu oštećenih

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljene polne radnje zloupotrebom položaja i svest o uzrastu oštećenih

Optuženi je bio očuh dve oštećene devojčice s obzirom da je živeo sa njima i njihovom majkom, bio je svestan i njihove starosne dobi, pa kako je znao da oštećene nisu navršile 14 godina u vreme izvršenja svake pojedine radnje krivičnog dela na štetu svake od njih, izvršio je kvalifikovani oblik ovog krivičnog dela, a u odnosu na jednu oštećenu u pitanju je produženo krivično delo s obzirom da je nedozvoljene polne radnje prema njoj preduzimao više puta.

Produženo krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga

Postoji produženo krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, kada je predmetno krivično delo od strane istog izvršioca izvršeno prema više lica, sukcesivno u različitim vremenskim periodima prema pojedinim licima, tako da je svakom od njih pojedinačno omogućio uživanje opojnih droga.

Produženo krivično delo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo

Da bi više istih ili istovrsnih krivičnih dela sačinjavalo produženo krivično delo, potrebno je da sva ta dela, odnosno njihove odvojene radnje izvršenja, sa stanovišta vremena, predstavljaju jednu vremenski kontinuiranu celovitu kriminalnu delatnost, što znači da je potrebno da su izvršena u kratkim vremenskim razmacima, odnosno da razmak vremena između pojedinih krivičnih dela treba da bude toliki da bi se sva dela mogla povezati u jedno.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Vreme zastarelosti krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela ne računa se zasebno za svaku krivično-pravnu radnju koja je ušla u sastav produženog krivičnog dela, već zastarelost počinje teći od momenta od kada je preduzeta radnja poslednjeg krivičnog dela koja je obuhvaćena produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo delo.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg krivičnog dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo delo.

Produženo krivično delo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo

Ako produženo krivično delo obuhvata krivična dela čije je bitno obeležje određeni novčani iznos, smatraće se da je produženim krivičnim delom ostvaren zbir iznosa ostvarenih pojedinačnim delima ukoliko je to obuhvaćeno jedinstvenim umišljajem učinioca.