Tag Archives for " oslobađajuća presuda "

Postupak za ostvarivanje prava lica neosnovano lišenog slobode

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Postupak za ostvarivanje prava lica neosnovano lišenog slobode

Kada je prvostepenom presudom Prekršajnog suda tužilac oglašen krivim zbog prekršaja i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i upućen na izdržavanje kazne, pre pravnosnažnosti presude, a nakon boravka u Okružnom zatvoru u trajanju od 14 dana je otpušten, te po ukidanju presude prvostepenog suda od strane drugostepenog suda doneta je oslobađajuća presuda, tada tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode.

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili optužba odbijena, a ako je povodom žalbe rešavao Apelacioni sud – od dana prijema odluke Apelacionog suda.

Uvreda i delo malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda i delo malog značaja

Kada se između privatnog tužioca i okrivljenog, koji su međusobno braća dugi niz godina vode brojni krivični i parnični postupci, izrečene su im međusobne zabrane prilaženja i uznemiravanja, a kritičnog dana je okrivljeni privatnom tužiocu, dok je zatvarao poklopac na svom bunaru rekao “nećeš to više raditi” i pokazao mu srednji prst, ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio krivično delo uvrede jer se radi o delu malog značaja.

Oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađajuća presuda

U situaciji kada nema neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ukazivali na okrivljenog kao izvršioca krivičnog dela, da je isti bacio staklenu pikslu u pravcu terena pored koga se duž aut-linije kretala oštećena kao pomoćni sudija na utakmici, pored koje je proletela piksla na teren, niti postoji bilo koji drugi dokaz koji nije cenjen, pravilna je odluka prvostepenog suda kada je usled nedostatka dokaza doneo oslobađajuću presudu.

Nepostojanje elemenata krivice krivičnog dela i donošenje oslobađajuće presude

KRIVIČNI POSTUPAK

Nepostojanje elemenata krivice krivičnog dela i donošenje oslobađajuće presude

Kada u privatnoj tužbi koja je podneta od advokata za krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari nije navedena krivica kao subjektivni elemenat krivičnog dela okrivljeni se ima osloboditi optužbe.

Oslobađajuća presuda i primena načela in dubio pro reo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađajuća presuda i primena načela in dubio pro reo

U odsustvu neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ukazivali na okrivljenu osobu kao izvršioca krivičnog dela, bez obzira na postojanje sumnje u pogledu postojanja umišljaja na strani tog lica uperenog ka izvršenju konkretnog krivičnog dela, ali ne i dovoljno dokaza koji bi ovu sumnju potvrdili u meri koja je neophodna za osuđujuću presudu, prvostepeni sud je dužan da se rukovodi principom in dubio pro reo prilikom donošenja odluke.