Tag Archives for " izvršenje produženog krivičnog dela "

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici po svojoj prirodi je trajno krivično delo, zbog čega preduzimanje više radnji u jednom dužem vremenskom periodu ne predstavlja krivično delo u produženom trajanju, već jedno krivično delo.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Vreme zastarelosti krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela ne računa se zasebno za svaku krivično-pravnu radnju koja je ušla u sastav produženog krivičnog dela, već zastarelost počinje teći od momenta od kada je preduzeta radnja poslednjeg krivičnog dela koja je obuhvaćena produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo delo.

Zastarelost radnji izvršenja produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost radnji izvršenja produženog krivičnog dela

Radnje izvršenja produženog krivičnog dela gube krivičnopravnu samostalnost i ne mogu se posmatrati odvojeno u smislu računanja kada nastupa apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja već se tok i rokovi zastarelosti posmatraju u odnosu na krivično delo kao celinu.