Tag Archives for " zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda "

Pravo na ličnu slobodu i sigurnost

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na ličnu slobodu i sigurnost

Ne postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pritvorski razlog iz člana 191. stav 2. tačka 1) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske kada osporena rješenja Vrhovnog suda sadrže dovoljne i razumne razloge koji u svojoj sveukupnosti predstavljaju ozbiljne razloge od javnog interesa koji, nezavisno o pretpostavci nevinosti, pretežu nad pravom na slobodu i sigurnost ličnosti u pogledu zaključka da je apelantu opravdano produžiti pritvor prema navedenom zakonskom osnovu.

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Vrhovni sud Federacije BiH proizvoljno primijenio odredbe člana 19. stav 4. i člana 103. stav 3. Zakona o radu Federacije BiH.

Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku

Nema kršenja prava iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u osporenim presudama dali jasne i precizne razloge zasnovane na zakonu zbog čega je u konkretnom slučaju apelant odbijen s postavljenim tužbenim zahtjevom, u čemu Ustavni sud ne vidi bilo kakvu proizvoljnost, kao i da je miješanje u apelantovo pravo na ugled imalo legitiman cilj i bilo u skladu s principom proporcionalnosti, odnosno da na njega nije stavljen pretjeran teret.