Tag Archives for " krivično delo zlostavljanje i mučenje "

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

Kada je tokom istrage za krivično delo ubistvo nadležni javni tužilac izmenio pravnu kvalifikaciju krivičnog dela i okrivljenima stavio na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva odnosno ratni zločin protiv civilnog stanovništva pomaganjem stvarno nadležan za postupanje je Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Krivično delo zlostavljanje i mučenje ne može se izvršiti ni sa jednim drugim oblikom krivice osim sa umišljajem, pa kod ovog krivičnog dela, kod koga se direktan umišljaj podrazumeva, nije neophodno posebno opisivanje oblika krivice u izreci presude, pa samim tim ni voljnog elementa u delovanju okrivljenog kroz htenje izvršenja krivičnog dela.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je jedan maloletnik na školskom igralištu pred velikim brojem dece, uhvatio sa prednje strane obema rukama za ramena i oborio na zemlju maloletnog oštećenog, pa se udaljio do tribine gde su bili ostali maloletnici koji dalje zadirkuju i obaraju na zemlju maloletnog oštećenog i to tako što bi neko od njih trojice kleknuo iza njega, dvojica bi ga gurnuli preko njega, on pao na zemlju i tako se smenjivali 10-15 puta, tada se u radnjama četiri maloletnika stiču obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zlostavljanje i mučenje (u saizvršilaštvu)

U radnjama maloletnika koji su na školskom igralištu pred velikim brojem dece u više navrata zajedničkim delovanjem istog dana i na istom mestu na različite načine zadirkivali i obarali na zemlju maloletnog oštećenog stiču se obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog zlostavljanja radi iznuđivanja iskaza

Kada je policijski službenik policijske stanice učinio prema tužiocu krivično delo zlostavljanja i mučenja i krivično delo iznuđivanja iskaza, tada je tuženik Republika Srbija – MUP Srbije odgovoran za naknadu štete koja pripada tužiocu po osnovu pretrpljenih bolova, straha i povrede časti.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.