Tag Archives for " isprava "

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

Izveštaj Centra za socijalni rad, koji se bazira na sadržini podnete krivične prijave protiv okrivljenog zbog krivičnog dela nasilje u porodici, može se pročitati kao dokaz na glavnom pretresu, bez obzira što se na pretresu oštećeni koristio pravom da ne svedoči.

Falsifikovanje isprave

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Bitan elemenat krivičnog dela falsifikovanje isprave je sačinjavanje, odnosno upotreba bilo lažne isprave ili prave isprave koja je preinačena.

Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ u sudskoj praksi

UDK: 343.522(497.11)

KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE IZ ČLANA 357. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ jeste specifično, posebno krivično delo, koje se odnosi na posebnu vrstu isprava. U radu je data analiza svih radnji izvršenja krivičnog dela, naravno uz minimum teorijske analize. Suština rada je u prikazu mnogobrojnih životnih situacija koje se odnose na pravni promet službenih isprava.

Ključne reči: krivično delo, isprava, službena isprava, krivični postupak.