Tag Archives for " imovinska korist "

Imovinskopravni zahtev

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtev

Kada je izrekom presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela teška krađa (tzv. krađa struje) utvrđeno da je ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 227.000,00 dinara nejasno je zašto je oštećeno PD “Elektrodistribucija” za ostvarenje imovinskopravnog zahteva upućeno na parnicu.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je “nagovorilo” da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ u sudskoj praksi

UKD: 340.143:343.712.1(497.11)

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZ ČLANA 206. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ kao imovinsko krivično delo, u sudskoj proceduri je zastupljeno u znatnoj meri, gotovo odmah iza krivičnog dela krađe iz člana 203. kao i krivičnog dela teške krađe iz člana 204. KZ i krivičnog dela prevare iz člana 208. KZ. Pomenuto krivično delo predstavlja u svojoj suštini oduzimanje tuđe stvari upotrebom sile ili pretnje, a u nameri da se pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. Nužno je ukazati na osnovne elemente navedenog krivičnog dela, a to znači teorijsko razmatranje u najmanjoj meri, a prvenstveni značaj ovog rada je u prikazu brojnih karakterističnih sudskih odluka, kao verna slika mnogobrojnih isprepletenih životnih situacija.

Ključne reči: krivično delo, sila, pretnja, imovinska korist, odnos sa brojnim drugim krivičnim delima.