Tag Archives for " stručno mišljenje "

Spor o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Spor o vršenju roditeljskog prava

U situaciji kad u postupku o poveravanju zajedničkog maloletnog deteta nalaz i stručno mišljenje, odnosno predlog daju dva organa starateljstva, zbog različitog prebivališta roditelja, neophodno je da ti nalazi i stručna mišljenja, odnosno predlozi budu usaglašeni, a u situaciji nemogućnosti njihovog usaglašavanja, sud je dužan da od druge ustanove specijalizovane za porodične odnose zatraži nalaz i stručno mišljenje o najboljem interesu maloletnog deteta pri odlučivanju o poveravanju zajedničkog maloletnog deteta.

Obustava primene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Obustava primene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Kada iz izveštaja stručnog tima Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu proizlazi da je osuđena u stabilnoj apstinenciji od PAS, da je motivisana za održavanje apstinencije i da je aktuelno postignut maksimalni efekat tretmana u hospitalnim uslovima, zbog čega dalji boravak u njihovoj ustanovi nije svrsishodan, to su ispunjeni uslovi za obustavu primene mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana prema osuđenoj.

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

Izveštaj Centra za socijalni rad, koji se bazira na sadržini podnete krivične prijave protiv okrivljenog zbog krivičnog dela nasilje u porodici, može se pročitati kao dokaz na glavnom pretresu, bez obzira što se na pretresu oštećeni koristio pravom da ne svedoči.

Vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Vršenje roditeljskog prava

Zajedničko vršenje roditeljskog prava nije moguće odrediti bez pismene saglasnosti roditelja o ovom načinu vršenja roditeljskog prava.

Sredstva obezbeđenja u novom ZIO – najvažnije izmene i novine

UDK: 347.72(497.11)
334.722(497.11)
658.114(497.11)

SREDSTVA OBEZBEĐENJA U NOVOM ZIO – NAJVAŽNIJE IZMENE I NOVINE
Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu.

Rezime: Nova zakonska rešenja kod sredstava obezbeđenja, posebno kod privremenih mera, koja se odnose na sadržinu predloga za određivanje privremene mere, dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju i preciziranje vrste potraživanja koja se mogu obezbediti privremenom merom, trebalo bi da doprinesu efikasnosti kako postupka izvršenja, tako i postupka obezbeđenja. Neke nejasnoće i nedorečenosti u važećem ZIO koje se prvenstveno odnose na odredbu da prethodnu i privremenu meru izvršava javni izvršitelj, trebalo bi uskladiti sa odredbama iz opšteg dela zakona koje govore o nadležnosti za sprovođenje izvršenja suda i javnog izvršitelja, u smislu da se precizira za koje vrste prethodnih i privremenih mera su javni izvršitelji isključivo nadležni za sprovođenje, a za koje je sud nadležan.
Što se tiče veštačenja u postupku izvršenja treba istaći da je svakako pozitivna činjenica da u važećem ZIO ne postoji odredba da “veštačenje nije dozvoljeno“, i da je u tekst Zakona vraćen pojam “veštak“ i “veštačenje“. Međutim, čini se da navođenje tih pojmova u samo tri zakonska člana nije dovoljno, te da bi i u nekim drugim odredbama budućih izmena i dopuna ZIO trebalo dati značaj veštačenju kao posebnom dokaznom sredstvu koje ima u određenim situacijama važno mesto i primenu.

Ključne reči: sredstva obezbeđenja, privremene mere, predlog za određivanje privremene mere, vrste potraživanja, postupak obezbeđenja, veštačenje u postupku izvršenja, stručno mišljenje, procenitelji.