Tag Archives for " lišenje roditeljskog prava "

Odluka o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o vršenju roditeljskog prava

Ako roditelji nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava ili sud proceni da njihov sporazum nije u najboljem interesu deteta, odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem, donosi sud.

Spor za vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Spor za vršenje roditeljskog prava

U sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava, sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Postupak za lišenje i vraćanje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Postupak za lišenje i vraćanje roditeljskog prava

U postupku za lišenje i vraćanje roditeljskog prava, stranke u postupku su uvek i roditelji kojima roditeljsko pravo pripada.

Potpuno lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Potpuno lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, a posebno ako napusti dete, ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, ako neopravdano izbegava da stvori uslove za zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika, može biti u potpunosti lišen roditeljskog prava.