Tag Archives for " lišenje roditeljskog prava "

Potpuno lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Potpuno lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, a posebno ako napusti dete, ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, ako neopravdano izbegava da stvori uslove za zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika, može biti u potpunosti lišen roditeljskog prava.

Potpuno lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Potpuno lišenje roditeljskog prava

Pre donošenja odluke o potpunom lišenju roditeljskog prava sud je dužan da zatraži nalaz i stručno mišljenje organa starateljstva, ali organ starateljstva ne može istovremeno imati ulogu tužioca i stručnog organa, na osnovu čijeg je nalaza i mišljenja sud doneo odluku o postojanju uslova za potpuno lišenje roditeljskog prava.

Delimično lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Delimično lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji nesavesno vrši prava ili dužnosti iz sadržine roditeljskog prava može biti delimično lišen roditeljskog prava, a odluka o delimičnom lišenju roditeljskog prava može lišiti roditelja jednog ili više prava iz sadržine roditeljskog prava, osim dužnosti da izdržava dete.