Tag Archives for " odgovornost poslodavca "

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na putu od posla do kuće

RADNO PRAVO

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na putu od posla do kuće

Ne postoji odgovornost poslodavca za štetu nastalu usled telesne povrede koju je zaposlenom na putu od posla do kuće nanelo treće lice, bez obzira što se ta povreda po propisima o zdravstvenom, penzijskom i invalidskom osiguranju smatra povredom na radu.

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

USTAVNO PRAVO

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom zasniva se na principu pretpostavljene krivice, a ako se radi i o opasnoj stvari ili delatnosti, takva odgovornost je objektivne prirode i ne vezuje se za krivicu poslodavca, pa je na tužiocu samo da dokaže da je štetu pretrpeo obavljajući rad za poslodavca, a nikako nije na njemu procesni teret da dokazuje da je poslodavac kriv za nastalu štetu.

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

RADNO PRAVO

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

Poslodavac odgovara za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti, a osnov za naknadu štete je pretpostavljena krivica poslodavca.