Tag Archives for " šteta od opasne stvari i opasne delatnosti "

Otklanjanje izvora opasnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Otklanjanje izvora opasnosti

Kada je dokazima, posebno nalazom i mišljenjem veštaka elektrostruke, utvrđeno da su dva drvena stuba sa elektroprovodnicima, u veoma lošem stanju i da predstavljaju opasnost od znatnije štete za tužioca i njegovu imovinu kao i za druga lica, osnovan je tužbeni zahtev tužioca za zamenu oštećenih drvenih stubova novim nosećim stubovima.