Tag Archives for " dokaz "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Kako prvostepeni sud nije utvrdio da je u konkretnom slučaju potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice niti pak da se istraga dopuni, a pri tome nije našao ni da postoje zakonski razlozi koji bi mogli da dovedu do obustave krivičnog postupka niti odbijanja optužbe u konkretnom slučaju, to je pravilna odluka prvostepenog suda da potvrdi optužnicu.

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

Izveštaj Centra za socijalni rad, koji se bazira na sadržini podnete krivične prijave protiv okrivljenog zbog krivičnog dela nasilje u porodici, može se pročitati kao dokaz na glavnom pretresu, bez obzira što se na pretresu oštećeni koristio pravom da ne svedoči.

Predlaganje i izvođenje dokaza u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Predlaganje i izvođenje dokaza u krivičnom postupku

Ustavna garancija da svako kome se sudi za kazneno delo ima pravo da sam ili preko branioca, iznosi dokaze u svoju korist, ni na koji način ne ograničava redovne sudove da cene celishodnost izvođenja svakog predloženog dokaza pojedinačno, te da odluče koje će dokaze izvesti, a koje ne.

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Precizno opisivanje radnje izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Precizno opisivanje radnje izvršenja krivičnog dela

Neosnovano se u žalbi javnog tužioca navodi da činjenica da je drugookrivljeni izvršio krivično delo kako mu se to dispozitivom optužnog akta stavlja na teret proizlazi iz dokaza prikupljenih tokom trajanja postupka, te da iako radnje drugookrivljenog nisu izričito opisane u dispozitivu optužnog akta podrazumevaju se.

Privredni prestup iz člana 79. stav 1. tačka 4. Zakona o bezbednosti hrane

PRIVREDNO PRAVO

Privredni prestup iz člana 79. stav 1. tačka 4. Zakona o bezbednosti hrane

Stavljanje u promet proizvoda sa povećanom koncentracijom pesticida, odnosno ostatkom pesticida, čini radnju privrednog prestupa iz člana 79. stav 1. tačka 4. Zakona o bezbednosti hrane.

Ocjena dokaza

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ocjena dokaza

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav (1) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju kada je Kantonalni sud koristeći se ovlašćenjima iz člana 229. stav 1. tačka 2) Zakona o parničnom postupku uvažio žalbu tuženog i odbio tužbeni zahtjev apelanta jer je taj sud ponovnom ocjenom već provedenih dokaza pred prvostepenim sudom utvrdio da oni nisu dovoljni za osnovanost postavljenog zahtjeva što je jasno obrazloženo na način koji ne ostavlja utisak proizvoljnosti, pri čemu Kantonalni sud prilikom odlučenja nije izašao van okvira procesnog zakona i načela koje ovaj zakon promoviše.

Valjanost dokaza koji nisu dostavljeni okrivljenom i njegovom braniocu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Valjanost dokaza koji nisu dostavljeni okrivljenom i njegovom braniocu

Nisu nezakoniti dokazi samo zbog činjenice da isti nisu dostavljeni okrivljenom i njegovom braniocu, posebno kada se ima u vidu da je branilac okrivljenog izvršio uvid u spise predmeta OJT, čime se upoznao sa navedenim dokazima.