Tag Archives for " predaja deteta "

Spor o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Spor o vršenju roditeljskog prava

U situaciji kad u postupku o poveravanju zajedničkog maloletnog deteta nalaz i stručno mišljenje, odnosno predlog daju dva organa starateljstva, zbog različitog prebivališta roditelja, neophodno je da ti nalazi i stručna mišljenja, odnosno predlozi budu usaglašeni, a u situaciji nemogućnosti njihovog usaglašavanja, sud je dužan da od druge ustanove specijalizovane za porodične odnose zatraži nalaz i stručno mišljenje o najboljem interesu maloletnog deteta pri odlučivanju o poveravanju zajedničkog maloletnog deteta.

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom

Za postupanje po predlogu za naplatu duga za izdržavanje dosuđenog izvršnom ispravom, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi prebivalište izvršnog poverioca.

Izvršavanje odluka u porodičnopravnoj zaštiti prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije

UDK: 347.952:347.63/.64(497.11)

IZVRŠAVANJE ODLUKA U PORODIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI PREMA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.
Prof. dr Milan Počuča, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija Novi Sad.

Rezime: Pitanje primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju u delu izvršenja odluka u vezi sa porodičnim odnosima predstavlja cilj i svrhu ovog rada. U radu autori komentarišu, upoređuju i predlažu nova rešenja vezana za glavu pet Zakona. Pitanja predaje deteta u izvršnom postupku,izvršavanja radi utvrđivanja ličnih odnosa sa detetom i izvršavanja radi zaštite od nasilja u porodici u cilju zaštite prava deteta, razmatraju se kroz odredbe samog Zakona ali i očekivane posledice koje će primena ovog dela Zakona izazvati u sudskoj praksi.
Pored pomenutih pitanja autori posebno obrađuju temu privremenih mera koja je izuzetno važna u samoj primeni Zakona u delu porodičnopravnih odnosa. Obrađuje se i analizira i uloga centara za socijalni rad u izvršenju sudskih odluka u oblasti porodičnih odnosa.

Ključne reči: predaja deteta, izvršenje, prinudno oduzimanje deteta, organ starateljstva, privremene mere.