Tag Archives for " šteta "

Odgovornost za štetu pričinjenu od strane divljači na auto-putu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu pričinjenu od strane divljači na auto-putu

Za štetu pričinjenu trećem licu od strane divljači na trasi auto-puta odgovoran je upravljač auto-puta, a okolnost da je upravljač auto-puta konkretne poslove održavanja zaštitne ograde na auto-putu preneo trećem licu, ne može biti od uticaja na njegovu odgovornost, već samo eventualno na regres isplaćene štete prema neposrednom izvođaču.

Odgovornost Garantnog fonda za štetu prouzrokovanu upotrebom nepoznatog motornog vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost Garantnog fonda za štetu prouzrokovanu upotrebom nepoznatog motornog vozila

Odgovornost Garantnog fonda za štetu prouzrokovanu upotrebom nepoznatog motornog vozila postoji u situaciji kada okolnost da je vozilo ostalo nepoznato nije posledica činjenja ili nečinjenja oštećenog lica, već okolnosti koje su izvan njega.

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

Za početak objektivnog roka zastarelosti potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nije bitno kada se oštećeni obratio lekaru odgovarajuće struke koji mu je saopštio dijagnozu bolesti od koje boluje, već je bitno kada je bolest, po redovnom medicinskom toku, prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja koje je trajno i zahteva lečenje do kraja života.

Mesto nastanka imovinske štete

PROCESNO PRAVO

Mesto nastanka imovinske štete

Mesto nastanka štete je mesto gde su nastupile posledice štetne radnje, odnosno mesto gde tužilac živi i radi, te se ono uzima kao mesto nastanka i imovinske štete.

Naknada nematerijalne štete po osnovu duševnih patnji zbog neosnovanog lišenja slobode

PROCESNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete po osnovu duševnih patnji zbog neosnovanog lišenja slobode

Tužilac – okrivljeni koji je u krivičnom postupku priznao krivicu pa mu je izrečena vaspitna mera nema pravo na naknadu štete zbog određenog pritvora.

Naknada materijalne štete

PROCESNO PRAVO

Naknada materijalne štete

Lovačko udruženje odgovara za štetu, kada tužilac automobilom „naleti“ na zaštićenu divljač, jer nije upravljaču puta podnelo zahtev za postavljanje odgovarajućeg saobraćajnog znaka.

Naknada nematerijalne štete i isplata zatezne kamate

PROCESNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete i isplata zatezne kamate

Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade nematerijalne štete tužilji teče od dana presuđenja, a ne od dana nastanka štetnog događaja.

1 2 3 6