Tag Archives for " šteta "

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Kada je tužilac kao posledicu saobraćajne nezgode, trpeo strah jakog intenziteta i u trajanju od dva minuta, ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah bez obzira što nije zadobio nikakve telesne povrede.

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

Za štetu nastalu od opasne stvari, pored vlasnika stvari odgovara i lice kome je stvar poverena na upotrebu ili lice koje je inače dužno da je nadgleda.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog estetske naruženosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog estetske naruženosti

Ne može se prihvatiti pravni stav da tužiocu zbog estetske naruženosti lakog stepena pripada naknada nematerijalne štete bez obzira što nije trpeo duševne bolove.

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala.

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

Kada je šteta nastala upotrebom neosiguranog vozila, osiguravač odnosno garantni fond koji je isplatio štetu, ima pravo na regres od vlasnika motornog vozila koji je bio dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju, a kada isplati naknadu za štetu nastalu od nepoznatog vozila, ukoliko se vozilo identifikuje, ima pravo na regres od osiguravača tog vozila.

Odgovornost za štetu usled neobezbeđenog iskopanog kanala

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu usled neobezbeđenog iskopanog kanala

Kada je maloletni oštećeni star 11 godina, upravljajući biciklom, upao u kanal pored kolovoza u ulici u kojoj su se izvodili radovi, pretrpeo povrede, za naknadu štete solidarno su odgovorni tuženici: opština i preduzeće – izvođač radova.

Šteta usled neovlašćenog pristupa tuđoj nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Šteta usled neovlašćenog pristupa tuđoj nepokretnosti

Pri odlučivanju o šteti tužioca, koju je pretrpeo ulaskom na privatni posed i upadanjem kroz otvor uz podrumski deo kuće, koji služi za ubacivanje ogrevnog materijala, mora se, pre svega, ceniti da li je do štete došlo usled neovlašćenog pristupa na tuđi posed, te da li s obzirom na to ima odgovornosti tuženog, kao vlasnika i imaoca opasne stvari.

Dosuđenje novčane naknade štete za iznošenje određenih navoda i konstatacija u redovnom pravnom sredstvu

USTAVNO PRAVO

Dosuđenje novčane naknade štete za iznošenje određenih navoda i konstatacija u redovnom pravnom sredstvu

Samo naročito opravdani razlozi mogu predstavljati legitimni osnov za izricanje krivičnih sankcija u krivičnom postupku i dosuđenje novčane naknade nematerijalne štete u parničnom postupku, za iznošenje određenih navoda i konstatacija u redovnom pravnom sredstvu koje je garantovano Ustavom i zakonom.