Tag Archives for " šteta "

Naknada materijalne štete – obične štete i izmakle koristi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete – obične štete i izmakle koristi

Kada su psi lutalice, propustom tuženika zaklale pet odraslih ovaca vlasništvo tužioca, tada tužilac ima pravo na naknadu celokupne materijalne štete, kako obične u vidu vrednosti zaklanih ovaca, tako i izmakla korist koju bi tužilac ostvario jagnjenjem pet ovaca u sledeće dve godine.

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u policiji

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u policiji

Kada je krivični postupak protiv okrivljenog – tužioca završen oslobađajućom presudom, a u predistražnom postupku je zadržan 48 časova, tužilac nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede sloboda i prava ličnosti usled neosnovanog zadržavanja ako nije pružio dokaze da je takvu štetu pretrpeo.

Solidarna odgovornost osiguravača od autoodgovornosti za naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarna odgovornost osiguravača od autoodgovornosti za naknadu štete

Štetu koja nastane od skupa vozila nadoknađuju solidarno oba osiguravača, a ukoliko su vučno i priključno vozilo bili osigurani kod dva različita osiguravača od autoodgovornosti, oni kao solidarni dužnici mogu u nekom drugom postupku raspraviti koliko će na koga od njih pasti obaveza za naknadu štete po pravnosnažnoj presudi.

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

Kada je nastala šteta na vozilu tužioca propustom tuženika – JP „Putevi Srbije“ tuženik je dužan da plati tužiocu naknadu materijalne štete sa pripadajućom zateznom kamatom koja se računa od dana veštačenja – utvrđenja visine štete, a ne od dana presuđenja.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Naknada nematerijalne štete

 

Naknada nematerijalne štete

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ničeg što bi ukazivalo da su redovni sudovi proizvoljno primijenili pravo kada su, shodno odredbama čl. 154, 170. i 200. Zakona o obligacionim odnosima i člana 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi, obavezali apelantkinju na naknadu nematerijalne štete tužiteljki zbog povređivanja u toku trajanja izleta koji je apelantkinja organizovala, a na kojem radnik apelantkinje – razredna nastavnica tužiteljke – nije preduzela odgovarajuće mjere radi zaštite i čuvanja učenika, uključujući i tužiteljku, kada su redovni sudovi dali argumentovana obrazloženja za svoje odluke. Pri tome su redovni sudovi dali jasnu analizu svih sprovedenih dokaza, a činjenica da je tužiteljka mogla naplatiti premiju osiguranja zbog povređivanja i od osiguravajućeg društva nema uticaja na pravo tužiteljke da traži naknadu i od apelantkinje kao odgovorne za pretrpljene povrede.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom okrivljeni oglašen krivim za učinjeno krivično delo, pri čemu prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.