Tag Archives for " odgovornost poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu "

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

RADNO PRAVO

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

Da bi se poslodavac oslobodio odgovornosti za štetu koju je radnik pretrpeo na radu tvrdeći da je do štete došlo isključivo krivicom radnika, potrebno je da je sa svoje strane preduzeo sve mere da osigura bezbedne uslove rada i da se skrivljeno ponašanje radnika nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti.