Tag Archives for " zdravstveni uslovi "

Obustava primene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Obustava primene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Kada iz izveštaja stručnog tima Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu proizlazi da je osuđena u stabilnoj apstinenciji od PAS, da je motivisana za održavanje apstinencije i da je aktuelno postignut maksimalni efekat tretmana u hospitalnim uslovima, zbog čega dalji boravak u njihovoj ustanovi nije svrsishodan, to su ispunjeni uslovi za obustavu primene mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana prema osuđenoj.

Da li su vlasnici oružja u Srbiji kosmonauti?

UDK: 351.753(497.11)

DA LI SU VLASNICI ORUŽJA U SRBIJI KOSMONAUTI?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: Posle donošenja novog Zakona o oružju i municiji u prelaznom periodu do početka primene tog zakona, doneti su i odgovarajući podzakonski propisi. Jedna od novina ovog zakona je bila odredba kojom se prvi put insistira na obaveznom ispunjavanju određenih zdravstvenih uslova kao jedan od preduslova za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. U ovom tekstu pokušali smo da predstavimo najvažnije karakteristike podzakonskog propisa koji se odnosi na zdravstvene uslove koje moraju da ispune fizička lica u tom pogledu, određene nedoumice kada su pojedini uslovi u pitanju, a takođe da damo i određene predloge za izmenu i dopunu ovog podzakonskog propisa.

Ključne reči: oružje, zdravstveni uslovi, fizičko lice.