Tag Archives for " potpuno lišiti roditeljskog prava "

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Ekonomske i imovinske prilike posebno jednog i drugog roditelja ne mogu biti odlučujući elemenat za ocenu suda o tome koji će roditelj vršiti samostalno roditeljsko pravo, jer u sporu za vršenje roditeljskog prava sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Promena odluke o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Promena odluke o vršenju roditeljskog prava

Odluka o vršenju roditeljskog prava može da se promeni ukoliko su se znatnije promenile okolnosti posle donošenja te odluke i ako je u najboljem interesu deteta.

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi može biti ograničeno samo sudskom odlukom, kada je to u najboljem interesu deteta.

Odluka o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o vršenju roditeljskog prava

Ako roditelji nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava ili sud proceni da njihov sporazum nije u najboljem interesu deteta, odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem, donosi sud.

Vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Vršenje roditeljskog prava

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Karakter tužbe za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Karakter tužbe za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava

Tužba za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava je preobražajna tužba, jer podnosilac tužbe svoje pravo na promenu može ostvariti samo donošenjem nove sudske odluke koja deluje za ubuduće (preobražajna – konstitutivna presuda), a novom odlukom o vršenju roditeljskog prava menjaju se prava i dužnosti oba roditelja u pogledu sadržine i obima vršenja prava.