Tag Archives for " poveravanje deteta na samostalno vršenje roditeljskog prava "

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi može biti ograničeno samo sudskom odlukom, kada je to u najboljem interesu deteta.

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Sud donosi odluku da će jedan roditelj samostalno vršiti roditeljsko pravo, kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava.

Odluka o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o vršenju roditeljskog prava

Ako roditelji nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava ili sud proceni da njihov sporazum nije u najboljem interesu deteta, odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem, donosi sud.

Vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Vršenje roditeljskog prava

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Karakter tužbe za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Karakter tužbe za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava

Tužba za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava je preobražajna tužba, jer podnosilac tužbe svoje pravo na promenu može ostvariti samo donošenjem nove sudske odluke koja deluje za ubuduće (preobražajna – konstitutivna presuda), a novom odlukom o vršenju roditeljskog prava menjaju se prava i dužnosti oba roditelja u pogledu sadržine i obima vršenja prava.

Izmena odluke o poveravanju deteta na samostalno vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Izmena odluke o poveravanju deteta na samostalno vršenje roditeljskog prava

Izmenu odluke o poveravanju deteta na samostalno vršenje roditeljskog prava u odnosu na raniju sudsku odluku, sud će doneti u slučaju kada su interesi deteta ugroženi ili na bilo koji način dovedeni u pitanje.

Lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Lišenje roditeljskog prava

Nisu ispunjeni uslovi za lišenje roditeljskog prava majke nad mal. detetom, kada je utvrđeno da majka poseduje uredne roditeljske kapacitete za pružanje roditeljske brige i nege u odnosu na razvojne potrebe deteta, te da nije zloupotrebljavala prava ili grubo zanemarivala dužnosti iz sadržine roditeljskog prava iz člana 81. Porodičnog zakona.