Category Archives for "Porodično pravo"

Udeli supružnika u zajedničkoj imovini

PORODIČNO PRAVO

Udeli supružnika u zajedničkoj imovini

Pretpostavka je da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, a veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka ne može trajati duže od pet godina, a izuzetno se može produžiti i posle isteka roka od pet godina, ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika poverioca izdržavanja da radi.

Nedozvoljena revizija u bračnom sporu

PORODIČNO PRAVO

Nedozvoljena revizija u bračnom sporu

Stranke u bračnom sporu po pravosnažnom odlučivanju drugostepenog suda o tužbenom zahtevu za poništaj/utvrđenje ništavosti braka, ne mogu revizijom pobijati drugostepenu presudu bez obzira kako je sud odlučio o zahtevu.

Imovina stečena nakon faktičkog prestanka zajednice života bračnih drugova

PORODIČNO PRAVO

Imovina stečena nakon faktičkog prestanka zajednice života bračnih drugova

Imovina stečena nakon faktičkog prestanka zajednice života ne predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova stečenu radom u toku braka, već ima karakter posebne imovine, iako u momentu njenog sticanja brak nije bio pravnosnažno razveden.

Supružničko izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Supružničko izdržavanje

Samo supružnik koji je materijalno neobezbeđen i nesposoban za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje na teret drugog supružnika, pod uslovom da drugi supružnik ima mogućnost da tu zakonsku obavezu izvršava.

PROMENA PREBIVALIŠTA ILI ADRESE STANOVANJA MALOLETNOG DETETA OD STRANE RODITELJA KOJI SAMOSTALNO VRŠI RODITELJSKO PRAVO SA POSEBNIM OSVRTOM NA VRŠENJE I LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

NEDOUMICE

PORODIČNO PRAVO

UDK: 347.637:347.171-055.62
COBISS.SR-ID 117615881

PROMENA PREBIVALIŠTA ILI ADRESE STANOVANJA MALOLETNOG DETETA OD STRANE RODITELJA KOJI SAMOSTALNO VRŠI RODITELJSKO PRAVO SA POSEBNIM OSVRTOM NA VRŠENJE I LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

* Maja Gluščević, advokat iz Niša.

Rezime: Neposredni povod za ovaj rad je problem koji se pojavio u praksi, a koji je po mom mišljenju od značaja za porodično pravo i porodične odnose, a to je odbijanje organa uprave, u konkretnom slučaju policije da promeni adresu stanovanja maloletnog deteta na zahtev roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo po odluci suda, iako je u konkretnom slučaju reč o jednom formalnom zahtevu, jer se radi o istom mestu stanovanja, tako da nije reč o promeni prebivališta. Dakle, u konkretnom slučaju organ uprave (policija) odbio je zahtev roditelja za promenu adrese maloletnog deteta, jer organ vrši konfuziju termina, u ovom slučaju prebivališta sa adresom. Naime, promena prebivališta podrazumeva promenu adrese, dok obrnuto, promena adrese ne znači nužno i promenu prebivališta (do promene adrese može doći i u istom mestu).
Ključne reči: Porodični zakon, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, samostalno vršenje roditeljskog prava, prebivalište, boravište, adresa, maloletno dete.

1 2 3 58