Tag Archives for " opasna stvar "

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

Za štetu nastalu od opasne stvari, pored vlasnika stvari odgovara i lice kome je stvar poverena na upotrebu ili lice koje je inače dužno da je nadgleda.

Naknada nematerijalne štete nastale od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete nastale od opasne stvari

Tenda sa šipkom postavljena ispred prodavnice vlasništvo tužene, predstavlja sastavni deo prodavnice pa kada je tužilac izlazio iz prodavnice, glavom udario u šipku tende i zadobio telesne povrede, tada takva tenda predstavlja opasnu stvar i tuženik je pasivno legitimisan za isplatu naknade štete.

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

Kada je tužena opština jedan od suvlasnika u stambenoj zgradi, a tužilac pretrpi štetu tako što je deo fasade zgrade otpao i povredio ga, tada postoji njena odgovornost za naknadu nematerijalne štete koju tužilac trpi.

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

Kada je tužilac, kao vlasnik vozila parkirao vozilo na „divljem parkingu“ ispod drveta, a na parceli vlasništva tuženika – grad Čačak, pa nastane šteta na vozilu usled pada grane drveta na vozilo, odgovoran je tuženik shodno članu 174. stav 1. ZOO.

Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari

Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari smatra se da potiče od te stvari, izuzev ako se dokaže da ona nije bila uzrok štete, a imalac opasne stvari oslobađa se odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica koju on nije mogao predvideti i čije posledice nije mogao izbeći ili otkloniti.