Tag Archives for " samostalno vršenje roditeljskog prava "

Spor za vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Spor za vršenje roditeljskog prava

U sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava, sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Postupak za lišenje i vraćanje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Postupak za lišenje i vraćanje roditeljskog prava

U postupku za lišenje i vraćanje roditeljskog prava, stranke u postupku su uvek i roditelji kojima roditeljsko pravo pripada.

Samostalno vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Samostalno vršenje roditeljskog prava

Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda, kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava.

Samostalno vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Samostalno vršenje roditeljskog prava

U situaciji kada oba roditelja poseduju kapacitete da vrše roditeljsko pravo, odluku o samostalnom vršenju roditeljskog prava sud će doneti vodeći računa o najboljem interesu maloletnog deteta, ceneći, između ostalog, uzrast i pol deteta, zrelost deteta, potrebe deteta i sposobnost roditelja da zadovolji utvrđene potrebe deteta.

Odlučivanje o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odlučivanje o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Pri odlučivanju o samostalnom vršenju roditeljskog prava sud je dužan da se rukovodi najboljim interesom, a najbolji interes deteta ceni se prema okolnostima svakog konkretnog slučaja, a elementi procene su, između ostalog, uzrast i pol deteta, njegove želje i osećanja s obzirom na uzrast i zrelost, potrebe deteta i sposobnost roditelja da zadovolji njegove potrebe.

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

U postupku odlučivanja o samostalnom vršenju roditeljskog prava ne postoji obaveza da se maloletno dete parničnih stranaka izjasni na okolnost da li želi da živi u domaćinstvu sa ocem ili majkom, ukoliko dete nije navršilo deset godina života.