Tag Archives for " mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana "

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

Izveštaj klinike iz koga proizlazi da se predmetna mera bezbednosti sprovodi ne predstavlja izveštaj o bolesti okrivljenog, već izveštaj o postojanju opravdanih razloga da li da se lečenje okrivljenog prekine ili nastavi, tačnije da li da se prekine sa primenom predmetne mere ili da ista ostane na snazi.

Obustava izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obustava izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

Ustanova u kojoj se sprovodi mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana je ovlašćena da proceni da li je vreme koje je okrivljeni proveo u toj ustanovi bilo dovoljno da se ostvari zadovoljavajuća remisija pri čemu se u toj proceni ceni ne samo vreme provedeno u toj ustanovi nego i podatak da je osuđeni primljen nakon boravka u penalnoj sredini i koliko je prethodno proveo u toj sredini, odnosno da li postoje odnosno ne postoje medicinske indikacije za nastavak hospitalnog tretmana, pa da na osnovu svih tih podataka podnese zahtev nadležnom sudu za obustavu izvršenja ove mere bezbednosti.