Tag Archives for " mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana "

Predlog za prekid mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Predlog za prekid mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Za odluku da prekine izvršenje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana neophodno je uverenje suda da je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem u zdravstvenoj ustanovi.

Kazna maloletničkog zatvora i uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Kazna maloletničkog zatvora i uslovni otpust

Kod činjenice da se u izveštaju ustanove navodi da na osnovu ponašanja osuđene i njenog odnosa prema poštovanju propisanih pravila i učestvovanju u realizaciji individualnih ciljeva program postupanja nije ispunjen u toj meri da bi se uslovni otpust u odnosu na osuđenu smatrao opravdanim pravilna je odluka prvostepenog suda kojom je odbio molbu za uslovni otpust.

Obustava primene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Obustava primene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Kada iz izveštaja stručnog tima Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu proizlazi da je osuđena u stabilnoj apstinenciji od PAS, da je motivisana za održavanje apstinencije i da je aktuelno postignut maksimalni efekat tretmana u hospitalnim uslovima, zbog čega dalji boravak u njihovoj ustanovi nije svrsishodan, to su ispunjeni uslovi za obustavu primene mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana prema osuđenoj.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

Izveštaj klinike iz koga proizlazi da se predmetna mera bezbednosti sprovodi ne predstavlja izveštaj o bolesti okrivljenog, već izveštaj o postojanju opravdanih razloga da li da se lečenje okrivljenog prekine ili nastavi, tačnije da li da se prekine sa primenom predmetne mere ili da ista ostane na snazi.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

U situaciji kada je okrivljeni u fazi hronične zloupotrebe marihuane i da mu je izrečena mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana, a kod njega je pronađena opojna droga marihuana u količini od 51,90 grama, izvršio je krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga a ne krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Obustava izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obustava izvršenja mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana

Ustanova u kojoj se sprovodi mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana je ovlašćena da proceni da li je vreme koje je okrivljeni proveo u toj ustanovi bilo dovoljno da se ostvari zadovoljavajuća remisija pri čemu se u toj proceni ceni ne samo vreme provedeno u toj ustanovi nego i podatak da je osuđeni primljen nakon boravka u penalnoj sredini i koliko je prethodno proveo u toj sredini, odnosno da li postoje odnosno ne postoje medicinske indikacije za nastavak hospitalnog tretmana, pa da na osnovu svih tih podataka podnese zahtev nadležnom sudu za obustavu izvršenja ove mere bezbednosti.