Tag Archives for " pretrpljeni duševni bolovi zbog povrede časti i ugleda "

Pravo na slobodu izražavanja

SUDSKA PRAKSA BiH

 

Pravo na slobodu izražavanja

Nema povrede prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je osporenim odlukama redovnih sudova naloženo apelantu da tužiocu isplati naknadu nematerijalne štete nanesene njegovom ugledu i časti iznošenjem neistinitih činjenica, pri čemu je „miješanje“ u apelantovo pravo na slobodu izražavanja bilo u skladu sa zakonom, imalo cilj da „zaštiti prava drugih“ i bilo je „neophodna mjera u demokratskom društvu“, te je postignuta pravična ravnoteža između tužiočevog prava na ugled i apelantovog prava na slobodu izražavanja.

Naknada nematerijalne štete zbog polnog uznemiravanja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog polnog uznemiravanja

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji dosudio naknadu nematerijalne štete u vidu pretrpljenog straha, duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, duševne bolove zbog povrede slobode i prava ličnosti, a zbog učinjenog krivičnog dela polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. KZ od strane okrivljenog, primenom člana 200. ZOO, već je bio dužan da primeni odredbu člana 202. ZOO.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Pravo na obrazloženu sudsku odluku, kao elemenat prava na pravično suđenje, podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, čime se istovremeno daje garancija stranci da je sud razmotrio njene navode i dokaze koje je istakla u postupku i da se takva odluka može ispitati po žalbi.

Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda

Da bi se usvojio tužbeni zahtev maloletnog tužioca za isplatu naknade štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, u vezi nastalog događaja sa tuženikom koji je oglašen krivim zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, nije nužno izvođenje dokaza veštačenjem od strane veštaka medicinske struke – neuropsihijatra.