Tag Archives for " odgovornost pravnog lica "

Odgovornost odgovornog lica za privredni prestup

PRESTUPNO PRAVO

Odgovornost odgovornog lica za privredni prestup

Odgovorno lice u privrednom društvu odgovorno je za privredni prestup ne samo ako je privredni prestup izvršen njegovom radnjom, već i ako je izvršen propuštanjem dužnog nadzora, kao i okolnosti od značaja za primenu čl. 61. i 63. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisan krug lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu, kao i dužnost pažnje dobrog privrednika.

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

Izvršilac krivičnog dela povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ može biti samo lice koje ima određena ovlašćenja da odlučuje o pravima zaposlenih po osnovu rada, odnosno o pravima iz socijalnog osiguranja i mora znati da zaposlenom na osnovu zakona ili drugog opšteg akta pripada određeno pravo, ali mu i pored toga uskraćuje ili ograničava neko pravo, pa subjektivna strana ovog krivičnog dela zahteva postojanje umišljaja.

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete i isplata zakonske zatezne kamate

Kada je nastala šteta na vozilu tužioca propustom tuženika – JP „Putevi Srbije“ tuženik je dužan da plati tužiocu naknadu materijalne štete sa pripadajućom zateznom kamatom koja se računa od dana veštačenja – utvrđenja visine štete, a ne od dana presuđenja.

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

PRIVREDNO PRAVO

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

Za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu pokreće se i sprovodi jedinstveni postupak. Pokretanje i sprovođenje postupka protiv pravnog lica ili samo protiv odgovornog lica moguće je samo ako postoje zakonski razlozi za gonjenje samo jednog od njih, ili ako se protiv odgovornog lica vodi postupak za krivično delo koje ima obeležje privrednog prestupa.