Tag Archives for " odgovornost pravnog lica "

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu

Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svoje funkcije, a da bi oštećeni imao pravo na naknadu štete potrebno je da je šteta nastala kao posledica protivpravnosti, odnosno nezakonitog ili nepravilnog rada organa tuženog.

Odgovornost pravnog lica za štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ u vršenju svojih funkcija isključuje ličnu deliktnu odgovornost zaposlenih u organu pravnog lica neposredno prema oštećenom, pa ne postoji mogućnost direktnog zahteva za naknadu štete oštećenog prema licu koje je štetu prouzrokovalo po osnovu njegove krivice, već postoji samo pravo na direktnu tužbu za naknadu štete protiv pravnog lica zasnovanu na nezakonitom i nepravilnom radu njegovih organa i drugih zaposlenih koji neposredno izvršavaju funkcije organa.