Tag Archives for " Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u postupku po reviziji "

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

To što na paketiću opojne droge, predmetu sa kojim je okrivljeni nesumnjivo imao dodir, nisu pronađeni biološki tragovi okrivljenog nema značaj odlučne činjenice jer ti tragovi ne moraju da postoje kako to proizlazi iz usmenog nalaza veštaka.

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

Predlog za ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica i dokaza može se podneti u roku od trideset dana od dana kad je stranka mogla izneti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva, ali po proteku roka od pet godina od dana kad je odluka postala pravnosnažna, predlog za ponavljanje postupka ne može se podneti.

Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u postupku po reviziji

PROCESNO PRAVO

Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u postupku po reviziji

Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja, nije dozvoljena u postupku po reviziji osim u slučaju kada je revizija dozvoljena po posebnom zakonu.