Tag Archives for " utvrđivanje činjeničnog stanja "

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (u vezi sa rezultatima DNK veštačenja)

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (u vezi sa rezultatima DNK veštačenja)

Kod činjenice da je samo na tri od 12 metaka – pronađenih čaura na licu mesta pronađen biološki materijal okrivljenog za sada ne dozvoljava mogućnost da se do stepena izvesnosti može odbaciti njegova odbrana.

Objektivni identitet između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Objektivni identitet između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude, ako sud zasniva presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu koje se kreće u granicama činjeničnog opisa opisanog u optužnom aktu, pod uslovom da se radi o istom događaju.

Pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja usled proteka vremena od izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja usled proteka vremena od izvršenja krivičnog dela

Kada je neuropsihijatrijsko veštačenje okrivljenog izvršeno 10 godina posle izvršenih krivičnih dela od strane okrivljenog koji je u vreme izvršenja krivičnih dela bio u uzrastu mlađeg punoletnog lica, izjašnjenje veštaka u pogledu eventualne zrelosti okrivljenog na nivou maloletnog lica u vreme izvršenja krivičnog dela može se dati na nivou pretpostavki.

Pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja od značaja za odluku o krivičnom delu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja od značaja za odluku o krivičnom delu

Da bi mogao da zaključi da je maloletnik izvršio krivično delo teške krađe, prvostepeni sud je morao da utvrdi da je maloletnik išao za tim da za sebe pribavi imovinsku korist veće vrednosti.