Tag Archives for " utvrđivanje činjeničnog stanja "

Celishodnost izricanja vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva prema mlađem punoletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Celishodnost izricanja vaspitne mere pojačan nadzor od strane organa starateljstva prema mlađem punoletnom licu

Postavlja se ozbiljno pitanje da li je celishodno izreći vaspitnu meru pojačan nadzor od strane organa starateljstva prema mlađem punoletnom licu starom 20 godina u vreme suđenja za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, koji je prethodno osuđivan za ista krivična dela, a krivično delo za koje se vodi postupak je učinio u vreme proveravanja po prethodnoj pravnosnažnoj presudi.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (u vezi sa rezultatima DNK veštačenja)

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (u vezi sa rezultatima DNK veštačenja)

Kod činjenice da je samo na tri od 12 metaka – pronađenih čaura na licu mesta pronađen biološki materijal okrivljenog za sada ne dozvoljava mogućnost da se do stepena izvesnosti može odbaciti njegova odbrana.