Tag Archives for " potvrda optužnice "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Potvrđivanje optužnice

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPA

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud ne vrši ocenu kontradiktornih dokaza u meri koja je potrebna za presuđenje.

Potvrda optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrda optužnice

Prilikom ispitivanja optužnice, veće je isključivo cenilo da li ima dovoljno dokaza da se osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret podigne do nivoa opravdane sumnje, koja je uslov za podizanje optužnice, a ocena svakog pojedinačnog dokaza kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, biće izvršena tek nakon što svi dokazi budu izvedeni na glavnom pretresu.