Tag Archives for " dokaz u postupku "

Ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka

Nove činjenice i novi dokazi, na osnovu kojih se predlaže ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka, moraju postojati do pravnosnažnosti odluke u vezi sa kojom se zahteva ponavljanje postupka.

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

Okrivljeni, koji je saslušan po odredbama ZKP o saslušanju okrivljenog, i njegov branilac imaju pravo da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku.