Tag Archives for " dokaz u postupku "

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

Okrivljeni, koji je saslušan po odredbama ZKP o saslušanju okrivljenog, i njegov branilac imaju pravo da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku.