Tag Archives for " dokazi "

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

To što na paketiću opojne droge, predmetu sa kojim je okrivljeni nesumnjivo imao dodir, nisu pronađeni biološki tragovi okrivljenog nema značaj odlučne činjenice jer ti tragovi ne moraju da postoje kako to proizlazi iz usmenog nalaza veštaka.

Pravo na tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

USTAVNO PRAVO

Pravo na tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

Pravo na tajnost pisama i drugih sredstava opštenja iz člana 41. Ustava nije apsolutno i neograničeno, jer je Ustavom dozvoljeno odstupanje od nepovredivosti tog prava samo na osnovu sudske odluke, na određeno vreme i na način predviđen zakonom, pod uslovom da je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije.

Pravni okvir ugrožavanja sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija u Brčko distriktu BiH

UDK: 343.434/.436:347.96(497.6)

PRAVNI OKVIR UGROŽAVANJA SIGURNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH
Dr Milomir Čodo, sekretar Okružnog suda u Bijeljini.
Mr Goran Pisić, šef Policije Brčko distrikta BiH.

Rezime: Sigurnost građana u savremenom društvu je jedan od osnovnih ciljeva i standarda. Sigurnost je osjećaj sigurnosti i spokojstva. Ovaj pojam se može posmatrati sa pravnog, sociološkog, ekonomskog, međunarodnog i u suštini multidisciplinarnog aspekta. U pravnom smislu sigurnost građana može biti posmatrana sa ustavnopravnih, krivičnopravnih, građanskopravnih i drugih pravnih aspekata. U ovom radu akcenat je dat na krivičnopravni aspekt zaštite i to ne svih građana već nosilaca pravosudnih funkcija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Vlast u Brčko distriktu BiH je podjeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Sudsku vlast vrše nosioci pravosudnih funkcija, sudije i tužioci ali je u smislu njihove zaštite važno posmatrati i službenike koji predstavljaju njihovu „podršku“ (službenici za informisanje, radnici pisarnica, asistenti itd).
Profesionalno obavljanje sudske vlasti u Bosni i Hercegovini je direktno povezano sa ličnom sigurnosti lica koja vrše ovu vlast.
Pojam sigurnosti sa aspekta osjećaja spokojstva je značajan za sve građane, a posebno za nosioce pravosudnih funkcija ali i nosioce policijskih ovlaštenja.
Krivičnopravna zaštita sudija i tužilaca Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je regulisana kao određen broj krivičnih djela ali na po obimu i preciznosti lošiji način nego što je to slučaj u krivičnim zakonima na nivou BiH, Republike Srpske i Federacije BiH.

Ključne riječi: sigurnost, krivična djela, kaznena politika, nosioci pravosudnih funkcija, policija, dokazi, tužba, naknada štete.