Tag Archives for " namirenje duga "

Hipoteka na objekat u izgradnji

STVARNO PRAVO
Hipoteka na objekat u izgradnji

Kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja poverioca vrši se ustupanjem prava gradnje kupcu, uz istovremenu isplatu kupoprodajne cene tog prava u korist poverioca, kao prodavca.

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

Tužba za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave se ograničava na utvrđenje da li isprava potiče ili ne od onoga koji je u ispravi označen kao njen izdavalac, pa se pravna zaštita koja se pruža u toj situaciji tiče autentičnosti potpisa i izdavaoca, a ne njene sadržine, jer utvrđivanje istinitosti sadržine neke isprave može da bude samo predmet dokaznog postupka u sporu povodom ostvarivanja određenog subjektivnog prava, a ne i tužbe za utvrđenje.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.