Tag Archives for " činjenično stanje "

Objektivni identitet između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Objektivni identitet između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude, ako sud zasniva presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu koje se kreće u granicama činjeničnog opisa opisanog u optužnom aktu, pod uslovom da se radi o istom događaju.

Ponavljanje postupka pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka pred Upravnim sudom

Da bi se stekli zakonom propisani uslovi za ponavljanje upravno-sudskog postupka zbog postojanja novih činjenica i novih dokaza, neophodno je da je Upravni sud prilikom donošenja presude sam utvrđivao činjenično stanje, a ne da je presudu doneo na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku.

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Pri odlučivanju o povredi prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ispituje da li su i u kojoj meri složenost pravnih pitanja i činjeničnog stanja u konkretnom postupku, ponašanje podnosioca ustavne žalbe, postupanje upravnih organa, odnosno sudova koji vode postupak, kao i značaj istaknutog prava za podnosioca ustavne žalbe, uticali na trajanje postupka.