Tag Archives for " molba za uslovni otpust "

Uslovni otpust i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Uslovni otpust i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Činjenica da li je izveštaj Zavoda u kome osuđeni izdržava kaznu zatvora pozitivan ceni se prema celokupnoj njegovoj sadržni a ne samo prema tome da li je stavljen predlog da se molba za uslovni otpust usvoji ili ne.

Uslovni otpust i izdržavanje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust i izdržavanje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Ima mesta puštanju osuđenog na uslovni otpust bez obzira što je osuđeni tokom izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje, napustio prostorije u nedozvoljeno vreme, pa je zbog toga dobio opomenu, jer je utvrđeno da je tada otišao u dom zdravlja radi pružanja lekarske pomoći.

Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Kada iz izveštaja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija proizlazi da je osuđeni pokazivao otpor prema obavezama vezanim za realizaciju i poštovanje kazne, nisu ispunjeni uslovi da se usvoji molba za uslovni otpust.

Pravo na nepristrasan sud

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

USTAVNO PRAVO

Pravo na nepristrasan sud

Nije povređeno pravo na nepristrasan sud time što su neki od sudija, koji su učestvovali u odlučivanju o žalbi i donošenju drugostepene krivične presude, učestvovali i u donošenju rešenja o uslovnom otpustu po zahtevu istog lica.

Kazna maloletničkog zatvora i uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Kazna maloletničkog zatvora i uslovni otpust

Kod činjenice da se u izveštaju ustanove navodi da na osnovu ponašanja osuđene i njenog odnosa prema poštovanju propisanih pravila i učestvovanju u realizaciji individualnih ciljeva program postupanja nije ispunjen u toj meri da bi se uslovni otpust u odnosu na osuđenu smatrao opravdanim pravilna je odluka prvostepenog suda kojom je odbio molbu za uslovni otpust.