Tag Archives for " izdržavanje kazne zatvora "

Odnos između prekida zastarelosti izvršenja kazne i relativne zastarelosti izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odnos između prekida zastarelosti izvršenja kazne i relativne zastarelosti izvršenja kazne

Kada je presuda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje pravde postala pravnosnažna 5. oktobra 2018, pa je dana 7. decembra 2018. formiran predmet IK koji se odnosi na postupak upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, nakon čega je dana 10. novembra 2020. osuđenom upućen poziv za izdržavanje kazne, nastupila je relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora dana 5. oktobra 2020, a ne prekid postupka nastalog usled „formiranja IK predmeta.“

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U slučaju kada se okrivljeni nalazi na izdržavanju kazne zatvora po jednoj presudi, a protiv njega se vodi drugi krivični postupak zbog krivičnog dela krađa, dostavljanje optužnog predloga i poziva za glavni pretres se ima izvršiti preko uprave KPZ gde se nalazi na izdržavanju kazne, a ne preko oglasne table suda i putem internet stranice suda, da bi se glavni pretres mogao održati i bez njegovog prisustva, ako je uredno pozvan.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.