Tag Archives for " ustavna žalba "

Ovlašćenja Ustavnog suda u postupku po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenja Ustavnog suda u postupku po ustavnoj žalbi

U postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud je nadležan jedino da ispituje postojanje povreda ili uskraćivanja Ustavom zajemčenih prava i sloboda, pa se stoga i navodi ustavne žalbe moraju zasnivati na ustavnopravnim razlozima kojima se, sa stanovišta Ustavom utvrđene sadržine označenog prava ili slobode, potkrepljuju tvrdnje o njegovoj povredi ili uskraćivanju.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Pri odlučivanju o povredi prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ispituje da li su i u kojoj meri složenost pravnih pitanja i činjeničnog stanja u konkretnom postupku, ponašanje podnosioca ustavne žalbe, postupanje upravnih organa, odnosno sudova koji vode postupak, kao i značaj istaknutog prava za podnosioca ustavne žalbe, uticali na trajanje postupka.

Karakter ustavne žalbe

USTAVNO PRAVO

Karakter ustavne žalbe

Ustavna žalba je supsidijarno pravno sredstvo, što znači da je podnosilac ustavne žalbe obavezan da iskoristi sva dozvoljena pravna sredstva u zaštiti svojih prava pre podnošenja ustavne žalbe, kao i da u njima istakne sve okolnosti i činjenice koje su od značaja za pravilnu i zakonitu ocenu primene materijalnog i procesnog prava od strane suda niže instance.

Pojedinačni akti protiv kojih se može izjaviti ustavna žalba

USTAVNO PRAVO

Pojedinačni akti protiv kojih se može izjaviti ustavna žalba

Ustavna žalba može se izjaviti samo protiv pojedinačnog akta ili radnje kojima je odlučivano o pravima i obavezama podnosioca ustavne žalbe, jer samo takvim aktom ili radnjom podnosiocu može biti povređeno ili uskraćeno neko od Ustavom zajemčenih prava i sloboda.

Zaključci sudova i odlučivanje o ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Zaključci sudova i odlučivanje o ustavnoj žalbi

Ustavni sud, odlučujući o ustavnoj žalbi, ne može ocenjivati pravilnost zaključaka postupajućih sudova, ukoliko iz razloga navedenih u ustavnoj žalbi ne proizlazi da je zaključivanje suda u osporenoj sudskoj odluci bilo očigledno proizvoljno, odnosno da sudski postupak u celini nije bio pravičan na način kako je utvrđeno u članu 32. stav 1. Ustava RS.