Tag Archives for " ustavna žalba "

Troškovi postupka po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Troškovi postupka po ustavnoj žalbi

Troškovi vezani za postupak po ustavnoj žalbi, u koje spadaju i troškovi sastava ustavne žalbe, ne mogu biti predmet odlučivanja u izvršnom ili bilo kom drugom sudskom postupku ili postupku pred drugim državnim organom.

Povreda prava na odluku o žalbi povodom pritvora

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na odluku o žalbi povodom pritvora

Povređeno je pravo na odluku o žalbi na pritvor kada o žalbi na određivanje pritvora nadležni sud ne odluči i svoju odluku ne dostavi pritvorenom licu u roku od 48 časova od momenta određivanja pritvora.

Odlučivanje o žalbi na odluku o određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o žalbi na odluku o određivanje pritvora

O žalbi na odluku o određivanje pritvora nadležni sud odlučiće i svoju odluku dostaviti pritvorenom licu u roku od 48 časova, a rokovi određeni na sate su uvek fiksni rokovi i ne mogu se produžavati, čak ni kada ističu u vreme kada je za sud neradan dan.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

1 2 3 5