Tag Archives for " raspon zatvorske kazne "

Kažnjavanje za pokušaj krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Kažnjavanje za pokušaj krivičnog dela

Pokušaj krivičnog dela je kažnjiv kod onih krivičnih dela kod kojih se može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, pri čemu nije od značaja da li je kazna od pet godina zatvora donja ili gornja granica raspona propisane kazne ili je u okviru propisanog raspona, bitno je da postoji mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju od pet godina.

Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

 

UDK: 343.238(497.11)
COBISS.SR-ID 35451657

POVRAT I ODMERAVANJE KAZNE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Ponovno vršenje krivičnih dela (povrat, recidivizam) značajan je krivičnopravni, kriminološki i penološki problem. U krivičnom pravu povrat je od značaja kod odmeravanja kazne, a preovlađuje shvatanje da povratnike treba strože kažnjavati, mada ima i drugačijih mišljenja. Izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2019. godine uvode određene novine kod povrata, a uveden je i tzv. višestruki povrat. U članku se daju neke osnovne napomene o povratu, ukazuje na značaj povrata u uporednom pravu, a poseban akcenat je stavljen na analizu zakonskih rešenja o povratu, koja su uvedena poslednjim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Posebno je dato kritičko mišljenje u vezi sa stavom Vrhovnog kasacionog suda o tome šta se smatra “polovinom raspona propisane kazne”, u skladu sa odredbom člana 55a KZ.

Ključne reči: povrat, višestruki povrat, odmeravanje kazne, raspon kazne.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

Količina droge ne može isključivati mogućnost primene odredbe kojom se daje mogućnost da sud oslobodi kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Nisu ispunjeni uslovi za puštanje na uslovni otpust osuđenog pri činjenici da iz izveštaja zatvora u kome osuđeni izdržava kaznu zatvora proizlazi da iako osuđeni krivično delo u potpunosti priznaje, ne izražava kajanje zbog izvršenog dela, već zbog posledica koje su iz toga nastale, kaznu smatra visokom, ali da istu prihvata kao neminovnost. Sve ovo i pri činjenici da su porodični odnosi zbog toga što je osuđeni lišio života svoju snahu, tj. sinovljevu suprugu, poremećeni, te da nema izgleda da će doći do pozitivne promene. Stoga još uvek nije u potpunosti ostvarena svrha krivične sankcije – specijalna prevencija, pa je i dalje neophodno da se prema osuđenom sprovodi penalni tretman.