Tag Archives for " optužnica "

Odnos optužbe i presude

KRIVČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO
Odnos optužbe i presude

Kada je prvostepeni sud u presudi određenom izmenom samo uskladio činjenični opis krivičnog dela sa činjeničnim stanjem utvrđenim na glavnom pretresu, krećući se pri tome u okviru optužnog akta javnog tužioca, pri čemu okrivljeni nije oglašen krivim za više kriminalnih aktivnosti i veću kriminalnu volju (veću „kriminalnu količinu“) od one za koju je optužen, nije izvršena izmena optužbe na štetu okrivljenog.

Potvrđivanje optužnice

KRIVČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud je u obavezi da vodi računa da unapred ne utiče na rešavanje pitanja koja će biti predmet raspravljanja u kontradiktornom postupku i da se ne upušta u ocenu da li činjenice i okolnosti na kojima je optužnica zasnovana pružaju pouzdan osnov za zaključak da je okrivljeni učinio krivično delo koje je predmet optužbe niti da li su ispunjeni uslovi da on bude oglašen krivim.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Žalbeni navodi branioca okrivljenog kojima se osporava potvrđena optužnica od strane veća prvostepenog suda i kojima se pobija ocena dokaza u istražnom i predistražnom postupku biće predmet ocene suda na glavnom pretresu kada će se dokazi ceniti po kvalitetu.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.