Tag Archives for " rok za prigovor "

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

Predlog za ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica i dokaza može se podneti u roku od trideset dana od dana kad je stranka mogla izneti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva, ali po proteku roka od pet godina od dana kad je odluka postala pravnosnažna, predlog za ponavljanje postupka ne može se podneti.

Rok za prigovor na odluku komisije za sprovođenje glasanja za opoziv članova saveta mesne zajednice

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku komisije za sprovođenje glasanja za opoziv članova saveta mesne zajednice

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Rok za prigovor opštinskoj izbornoj komisiji

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor opštinskoj izbornoj komisiji

Prigovor izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora, podnosi se u roku od 24 časa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora

UPRAVNO PRAVO

Rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.