Tag Archives for " nove činjenice u ostavinskom postupku "

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

Predlog za ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica i dokaza može se podneti u roku od trideset dana od dana kad je stranka mogla izneti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva, ali po proteku roka od pet godina od dana kad je odluka postala pravnosnažna, predlog za ponavljanje postupka ne može se podneti.

Nove činjenice u ostavinskom postupku

NASLEDNO PRAVO

Nove činjenice u ostavinskom postupku

Ukoliko je sud utvrdio šta čini ostaviočevu zaostavštinu na osnovu izjava učesnika u ostavinskom postupku, njihova žalba zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja biće neosnovana. Oni u odnosu na novopronađenu imovinu mogu u svako doba da podnesu predlog za donošenje novog rešenja kojim će se ta imovina raspodeliti na osnovu donesenog rešenja o nasleđivanju.