Category Archives for "Sudska praksa: Bosne i Hercegovine"

Pravo na život

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na život

Ne postoji kršenje člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer u radnjama Tužilaštva Ustavni sud BiH nije našao propust prilikom donošenja naredbe o neprovođenju istrage budući da je utvrđeno da je za krivično gonjenje prijavljenih osoba nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja koja podrazumijeva isključenje krivičnog gonjenja u odnosu na počinitelje navedene u krivičnoj prijavi. Uz to, da nije postojala obaveza ponovnog aktiviranja proceduralnog aspekta tog člana budući da je analizom spisa predmeta utvrđeno da vremensko razdoblje između smrti kao događaja koji predstavlja “okidač” i stupanja na snagu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda nije bilo razumno kratko, niti je veći dio istrage proveden ili je trebao biti proveden nakon stupanja na snagu ove konvencije, 14. decembra 1995. godine.

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

U okolnostima konkretnog slučaja nije došlo do kršenja prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odluku o produženju pritvora apelantu zasnovali na postojanju osnovane sumnje da je počinio krivično djelo i postojanju posebnih pritvorskih razloga i okolnosti iz odredbe člana 197. stav 1. tač. b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u vezi s čim su ponudili valjane razloge i obrazloženja koja ne ostavljaju utisak proizvoljnosti.

Korištenje stana

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Korištenje stana

Došlo je do kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Kantonalni sud apelantu stavio na teret nezakonito korišćenje stana, iako je za primjenu člana 30. Zakona o stambenim odnosima nezakonito useljenje u stan u društvenom vlasništvu neophodan uslov za primjenu citiranog člana, te kada obrazloženje osporene presude da je za sticanje prava i obaveza iz člana 30. ovog zakona bila potrebna i poslovna sposobnost – ne proizlazi iz citirane odredbe. Osim toga, Kantonalni sud takvo obrazloženje nije doveo u vezu s drugim relevantnim odredbama Zakona o stambenim odnosima na kojima bi ono bilo zasnovano. Isto tako, član 12. ovog zakona primijenjen je bez uvažavanja relevantnih okolnosti konkretnog slučaja, i to da sporni stan i stan apelantovog oca čine jednu cjelinu i da je apelantov otac status nosioca stanarskog prava na stanu stekao kada je zaključio ugovor o korišćenju, budući da citirana odredba ima u vidu nosioca stanarskog prava, što sve ukazuje da obrazloženje Kantonalnog suda ostavlja utisak proizvoljnosti.

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje

Postoji kršenje ustavnog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer redovni sud nije razmotrio važno pitanje da li se u konkretnom slučaju radi o državnoj imovini u smislu Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja i arbitrarno je primijenio materijalno pravo smatrajući da Zakon o stvarnim pravima kao lex posterior derogira Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja.

Ugostiteljska ostava

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ugostiteljska ostava

Osporenom odlukom nije povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, s obzirom na to da se primjena odredbe člana 724. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, u kontekstu ostalih relevantnih zakonskih odredaba, ne ukazuje proizvoljnom.

Zakonitost dokaza

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zakonitost dokaza

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su osporene presude obrazložene i jasne, kada način na koji je utvrđeno činjenično stanje i izvršena ocjena dokaza ne odaje utisak proizvoljnosti, odnosno kada odluka nije zasnovana na nezakonitim dokazima s obzirom na to da je presuda Osnovnog suda donesena prije nego što je Ustavni sud u Odluci U-5/16 utvrdio da nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine odredbe člana 84. st. 2, 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku, te kada je presuda, osim iskaza svjedoka kojima je glavni tužilac dao imunitet, zasnovana i na iskazima drugih svjedoka i adekvatnim materijalnim dokazima.

Pravo na slobodu izražavanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu izražavanja

Postoji kršenje prava apelanata na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada redovni sudovi, obavezivanjem apelanata na isplatu nematerijalne štete, nisu postigli pravičan balans između prava apelanata na slobodu izražavanja i prava tužioca na zaštitu njegovog ugleda, odnosno kada reakcija redovnih sudova u okolnostima konkretnog slučaja nije bila proporcionalna zakonitom cilju kome se teži, odnosno nije bila neophodna u demokratskom društvu.

Privatizacija državnog kapitala u preduzećima

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Privatizacija državnog kapitala u preduzećima

Nije došlo do kršenja apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Okružni sud odbio apelantov tužbeni zahtjev kojim je tražio da se poništi kao nezakonito rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne odnose kojim je utvrđeno pravo svojine u korist Krajina Borac na predmetnim nepokretnostima i pri tome u obrazloženju dao zadovoljavajuće, jasne i potpune razloge u pogledu primjene odredaba Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Ustavni sud ne nalazi bilo kakvu proizvoljnost u tom pogledu. Pri tome, Ustavni sud zaključuje da je Okružni sud u obrazloženju osporene odluke odgovorio na svaki tužbeni navod koji je ocijenjen bitnim i relevantnim za odlučenje, te je za svoje stanovište dao valjane, jasne i logične razloge.

Radni odnosi

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Radni odnosi

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH prilikom donošenja osporene odluke, kojom je odbio tužbeni zahtjev apelantice, dao jasno i argumentovano obrazloženje iz kojeg ne proizlazi da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, odnosno da nije bilo proizvoljnosti u primjeni materijalnog i procesnog prava na koju je apelantica neosnovano ukazivala.

Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Ne postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi, odlučujući povodom apelantove žalbe o produženju pritvora, utvrdili da i dalje postoje naročite okolnosti koje opravdavaju mjeru pritvora, uz razloge koji u sveukupnosti predstavljaju ozbiljne razloge od javnog interesa koji, nezavisno od pretpostavke nevinosti, pretežu nad pravom na slobodu i sigurnost ličnosti.

1 2 3 15