Tag Archives for " ponavljanje postupka "

Razlog za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Razlog za ponavljanje postupka

Promenjen pravni stav u kasnije donetim odlukama apelacionog suda ili Vrhovnog kasacionog suda, donetim u odlučivanju u istovetnim činjeničnim i pravnim situacijama, ne predstavlja novu činjenicu ili novi dokaz na osnovu koga bi za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da je ta činjenica ili dokaz bila upotrebljena u ranijem postupku, pa time ne može biti razlog za ponavljanje postupka.

Ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka

Nove činjenice i novi dokazi, na osnovu kojih se predlaže ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka, moraju postojati do pravnosnažnosti odluke u vezi sa kojom se zahteva ponavljanje postupka.

Ponavljanje postupka zbog novih činjenica i dokaza

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka zbog novih činjenica i dokaza

“Nove činjenice i novi dokazi“ na osnovu kojih se predlaže ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka moraju postojati do pravnosnažnosti odluke u vezi sa kojom se zahteva ponavljanje postupka, a koje stranka iz objektivnih razloga, bez svoje krivice, nije mogla da iznese, odnosno predloži do zaključenja glavne rasprave.

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

Predlog za ponavljanje postupka zbog postojanja novih činjenica i dokaza može se podneti u roku od trideset dana od dana kad je stranka mogla izneti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva, ali po proteku roka od pet godina od dana kad je odluka postala pravnosnažna, predlog za ponavljanje postupka ne može se podneti.